Стара босанска властела у данашњој топономастици, Владислав Скарић

Гласник географског друштва, Свеска 7 и 8, Београд 1922.

Коментари нису дозвољени.