Старосрпски натписи

Епитаф Богцу Првиновићу

У издању ,,Средњовјековно културно насљеђе Угљевика и околине“ професор Немања Миловановић нам представља свој рад тј. – тумачење новооткривеног ћириличног натписа са средњовјековног споменика из Јањара код Угљевика.

У селу Јањари приликом рушења објекта старе читаонице, у дијелу темеља који се налазио испод некадашњих улазних врата, откривен је оштећени мрамор сљемењак. Споменик је био употријебљен као грађевински материјал и није са сигур­ношћу позната локације одакле је пренијет. Нови објекат Дома културе почео је да се гради 2008. године и вјероватно од тада потичу мањи трагови малтера на површини стећка. Висина сачуваног дијела споменика изности 39 цм, ширина 61, и дужна 148 цм. На једној води сљемењака сачуван је дио ћириличког епитафа писан у три реда. Не могу се са сигурношћу претпоставити димензије дијела који је изгубљен.

Није нам познато да ли je натпис до сада публикован и да ли се неко њимe бавио, изузев на сајту www.mramorje.com, гдје је 2013. објављена фотографија и транслитерација, а затим и на страници Сва Босна, гдје су марта о. г. објављени фото­графија, транслитерација, читање и реконструкција оштећеног дијела, а све то, по свједочењу администратора, у сарадњи са Л. Накаш.

Основна грешка у тумачењу Лејле Накаш је учињена у погрешном читању самог почетка епитафа и имена покојника:„(Ов)о (је) Богич…“, умјесто Овдје лежи Богац(што ћемо илустро­вати додатном фотографијом (Слика 20)), те, вјероватно и у читању и реконструкцији несталог дијела другог реда текста која нам се чини прекомјерном („(пот)ону на Дрини бјежећи пред“;  – бјежећи, – пред).

Слика 20.
Слика 21. – МЕКАНОМ КРЕДОМ МАРКИРАН НАТПИС

Будући да не можемо претпоставити димензије изгубљеног дијела споменика (оштећења и сачувани дио натписа нам не указују на то) нећемо се упуштати у могућу реконструкцију другог реда. Први и трећи ред дјелују као завршене цјелине, али ни сам облик једнине глагола  не гарантује да је у питању један ктитор споменика.Нису необичне у натписима сличне конструкције, дајемо примјере само из близине (Вакуф, Пипери и Липовице – Лопаре; Снијежница – Теочак; Богутово Село и Тутњевац – Угљевик):
(Миловановић 2017: 149),
 (Комар 2017: 190; Vego 1970: 105), (уп. Vego 1970: 118),
(Vego 1970: 129),
(уп. Vego 1970: 129),
(уп. Vego 1970: 115).

Несумњиво, почетак другог реда  представља сачувани крај ријечи, а крај другог реда  сачувани почетак ријечи коју, такође, за сада не можемо реконструисати. Средина другог реда чува помен ријеке Дрине. У облику  видимо аорист 3. лица једнине помоћног глагола бити, а у  ријечцу пак или везник те.  По језичким и епиграфским особинама и овај епитаф припада XV вијеку.

Транслитерација:

Савремени српски језик:

Овдје лежи Богац Првиновић… …ону на Дрини би, те прит… Постави биљег син Вук.

Слика 22. – Цртеж епитафа

 

Слика 23.